Skördarrevision och utbildning

Bättre skördarmätning och aptering

God mätnoggrannhet i skördarna är nödvändig för att industrin ska få virke i de längder och diametrar den önskar och för att virkesleverantörerna/skogsägarna ska få optimal betalning för virket. Det finns därför ett intresse inom skogsbruket att kvalitetssäkra den mätning som görs i skördarna. För detta ändamål krävs kontroll och uppföljningssystem. Det handlar till exempel om att kunna följa enskilda skördarlag samt att kunna redovisa både hela stammar och enskilda stockar.

Uppställda krav för kvalitetssäkring av längd- och diametermätning med skördare är framtagna av VMK/RMR i samarbete med Skogforsk, landets virkesmätningsföreningar samt ett stort antal representanter för den svenska virkesmarknaden. De krav som specificeras avser enskilt skördarlag vilket utgörs av en skördare och de förare som turas om att arbeta med skördaren.

Skördarlaget är ansvarigt för daglig kontroll och tillsyn. Huvudman för skördarens mätning, dvs. ansvarig för de mätresultat som produceras, är avverkningsföretaget.

Centralt för kvalitetssäkringen är att skördarlaget löpande övervakas och kontrolleras. Kontrollen kan utföras av en enhet inom uppdragsgivarens organisation eller av ett från parterna fristående företag. I det senare fallet benämns dess verksamhet tredjepartskontroll. Kontrollen syftar till att verifiera att skördarlagets egenkontroll sker på korrekt sätt och enligt gällande instruktioner samt att mätnoggrannheten uppfyller de kravnivåer som anges i denna instruktion.

Kontrollerande enhet/företag utfärdar godkännanden samt ansvarar för att ett ajourhållet register över godkända skördarlag finns tillgängligt.

Kvalitetssäkrade skördarlag höjer statusen i arbetet och kvalitetssäkring kan även åberopas i marknadsföringssammanhang. Systemet genererar ett detaljerat underlag för jämförelser mellan olika skördarlag, vilket kan användas till exempelvis utbildning, investering eller bedömning av kvalitetsbonus.