Tillbaka till mätinstruktioner

5.03 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR BOKTIMMER (RÖDBOK)

Leveransområde
VMF Syd.

 

Sortiment
016.

 

Mätmetod/ måttslag
Stockmätning 25 (m3mi ub).
(På ID-handlingen måste måttslag 25 anges vid mittmätning.)

 

Tillredning
All stock skall vara barkningsbar, d v s välkvistad intill stammen och med rotansvällningar avjämnade, samt fri från knutor och klykbildningar. Stocken skall vara fri från spik, grus och dyl. (Se tabell över tillåtna fel.)

 

Dimensioner

Längd
Minsta längd 25 dm. (Fanér minst 30 dm.)
Max längd 42 dm (Längd mäts i 1 dm modul.)

 

Diameter
Minsta mittdiameter 34 cm under bark, dock skall fanér, B-stock och A/B-stock vara minst 39 cm under bark.
Felapterat timmer redovisas som vrak.

 

Kvalitet/sortering
Boktimmer i fanér-, samt A- och B-kvalitet. I boktimmer får ingå upp till 10 st ek- och asktimmer som då redovisas som bok. Förekommande inblandning anges i klartext.

 

Särskild bestämmelse
Frisk kvistren cylindrisk rotstock över 39 cm mi ub redovisas med kvalitet 7 om centrerad rödkärna är max 1/3 av toppdiam ub. Dessutom skall stock som i övrigt är av A-kvalitet men rödkärnan 1/3 - 1/2 av diam ub anges med kvalitet A/B (kval 4). Som A/B-kvalitet anges också B-stock vars samtliga fel är koncentrerade till ena stocksidan, d v s de övriga 3 sidorna felfria.

 

Tabell över tillåtna fel

FEL Klass A Klass B
Krök i en led

Avvikelse från mittlinjen högst 5% av stocklängden

Centrumröta

Max 5 cm mot avdrag.

Rödtjärna

En tredjedel av stockens toppdiameter UB. Halva stockens toppdiameter UB.
Frostsprickor i mantelytan Inga Tillåts mot avdrag
Ändsprickor(uppkommna efter avverkning) Spricka längre an 4 dm avkortas med 1/3. Vid fler sprickor görs avkortning med 1/2 av längsta sprickans längd.
Råkvist Kvistar med en diameter av högst 20% av stockens diameter tillåts till ett antal motsvarande en på varje meter av stockens längd.  Kvistar med en diameter av högst 30% av stockens diameter tillåts till ett antal motsvarande en på varje meter av stockens längd eller högst två mindre kvistar med en sammanlagd diameter av 30% av stockens diameter.
Torrkvist/rötkvist Ingen Torrkvist/ rötkvist Ingen Kvistar med en diameter av högst 4 cm tillåts till ett antal motsvarande en på varje meter av stockens längd eller högst två mindre kvistar med en sammanlagd diameter av högst 4 cm.
Färska vattskott (grövre än 2 cm=kvistar) Små ytliga max 2 per löpmeter Tillåts
Kinesskägg/övervallad kvist Högst ett "skägg" per två-meters-sektion med skäggvinkel mindre än 60 grader. "Kvistögats" höjd får vara högst 10% av diametern. Finns antydan till kvist i kinesmustaschens mitt räknas den som torrkvist även om vinkel är större än 60 grader och tillåts då inte i A-stock. Högst ett "skägg" per löpmeter med skäggvinkel mindre än 60 grader. "Kvistögats" höjd får vara högst 10% av diametern.
Barkskador Enstaka mindre skador tillåts mot nedsättning av diametern. Äldre skador tillåts mot nedsättning av diametern.
Fibervridning Max 5 cm per löpmeter. Max 10 cm per löpmeter.

 

Övriga bestämmelser:

Är stock behäftad med andra fel än i tabellen omnämnda, såsom lyror, barkslag m m, vilka bedöms påverka sågutbytet, skall avdrag föras för sådana fel i förhållande till deras inverkan på utbytet. De i tabellen angivna tillåtna felen utgör var för sig maximum för stockar av klenare dimensioner. Ju större, framför allt grövre, en stock är, desto större och flera fel kan tillåtas. Av betydelse är även hur felen är placerade. Fel, som förekommer endast på ena stocksidan eller i närheten av ena stockändan, försämrar ej stockens användbarhet i samma utsträckning, som fel runt om eller inpå stocken. Bruna prickar i ändytan är tecken på gamla invallade skador och är ett allvarligt fel.