Tillbaka till mätinstruktioner

5.04 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR SÅGTIMMER AV BJÖRK, KLIBBAL OCH ASP

Leveransområde
VMF Syd.

 

Sortiment
0130, 0140, 0150 och 0170.

 

Mätmetod/måttslag
Stockmätning 35 (m3to ub).

 

Tillredning
Stocken skall vara obarkad, jämnkapad och nöjaktigt rak. Den skall vidare vara väl kvistad eller, om annan kvistningsgrad avtalats, kvistad enligt avtalet. För fortsatt hantering besvärande rotben eller andra ojämnheter skall vara avjämnade. Den skall vara avverkad av levande träd samt fri från lagringsröta och insektsskador.

 

Dimensioner

Längd
Minimilängd 20 dm avser avkapad längd (verklig längd).
Stock med avkortningsfel får inmätas om den leveransgilla delen ej understiger avtalad minimilängd med mer än 3 dm.

 

Diameter
Minsta diameter: 18 cm u b för björk och asp
 16 cm ub för al

 

Behandling
Med sågtimmer av björk, klibbal och asp avses rundvirke, lämpligt för försågning. Vid bedömning av sågtimmerstock beaktas kvist, krokighet, avsmalning och övriga fel som vid raksågning kan inverka på utbytets volym eller kvalitet.

 

Avkortningsfel
Sådant fel eller sådan kvist i stockända som bedöms föranleda minskning av sågutbytets volym behandlas med avkortning, vars storlek bestäms med hänsyn till minskningens uppskattade omfattning.

 

Utbyte mer än 3 dm kortare än avtalad minsta längd avkortas helt.

 

Stock skall som regel vara rak i en led. Stora eller tvära krökar totalavkortas, så att den avkortade stocken är rak i en led.

 

Nedsättningsfel
Fel in på stock som bedöms föranleda mindre sågutbyte än som skulle ha erhållits om felet inte funnits skall medföra motsvarande nedsättning av stockens toppdiameter. Som nedsättningsfel betraktas exempelvis röta och rödkärna.

 

Krök i flera led. Stock skall i regel vara rak i en led. Enstaka stockar med mindre avvikelser kan dock godkännas varvid avdrag skall göras.

 

Kvalitetsbehandling
Bedömning av stocks kvalitet avser hela stocken efter avkortning eller nedsättning. Vid mätning får bedömningen utföras med ledning av synlig del av stocken under förutsättning att stockens läge enbart påverkats av slumpen samt att det finns möjlighet att besiktiga hela stocken.

 

Kvaliteten indelas i tre klasser: A, B och C enligt de erfordringar som uppställts i tabell.

 

Behandlingsmarkering
Behandlingsmarkering sker enligt följande:

   

I stockändans centrum markeras  
kvalitetsklass A

A

kvalitetsklass B

B

kvalitetsklass C

C

I stockändans kant markeras  
varje avkortad 1 dm med

/

varje avkortad 5 dm med

V

varje nedsatt 1 cm med

X

I stockändas centrum markeras stock som inteuppfyller i dessa instruktioner uppställda krav för sågtimmer (vrak) med

VR eller 0

 

Övrigt

* Virket skall vara vinteravverkat om ej annat avtalats.
Sommaravverkat virke kan levereras antingen som färskhugget eller som syrfällt. Färskhugget virke ska vara leveransklart och anmält för inmätning inom tre veckor efter avverkningen. Syrfällt virke fälls under juni och juli månad och får ligga okvistat tre veckor, därefter upparbetas virket och levereras senast under innevarande kalenderår.

   

* Virket skall ligga på kraftiga underlag (ej stockar ur leveransen).

* Minsta leverans är 25 stockar eller enligt mätorder.

 

Klass A  Klass B Klass C
Krök i en led Båghöjd: Högst 5% av stocklängden.  Båghöjd: Högst 10% av stocklängden.

Röta Rödkärna 1)

Tillåts ej Intill 10% av stockens diameter mot avdrag för skadad volym 2). Intill 20% av stockens diameter mot avdrag för skadad volym 2).
Solsprickor och andra sprickor 3) Solsprickor.  Solsprickor. För andra sprickor görs skäligt avdrag.
Frisk kvist 4)  Tillåts ej. Kvistar med en diam av högst 30% av stockens toppdiam tillåtes till ett antal motsvarande en på varje meter av stockens längd eller högst två mindre kvistar med en sammanlagd diam enligt ovan. Kvistar med en diam av högst 40% av stockens toppdiam tillåtes till ett antal motsvarande en på varje meter av stockens längd eller högst 2-3 mindre kvistar med en sammanlagd diam enligt ovan.
Torrkvist 4) Ingen. Kvistar med en diam av högst 10% av stockens toppdiam tillåtes till ett antal motsvarande en på varje meter av stockens längd eller högst två mindre kvistar med en sammanlagd diam enligt ovan. Kvistar med en diam av högst 20% av stockens toppdiam tillåtes till ett antal motsvarande en på varje meter av stockens längd eller högst 2-3 mindre kvistar med en sammanlagd diam enligt ovan.
Rötkvist  Ingen. Rötkvist motsvarande en per meter tillåtes mot avdrag för skadad volym.

Vattskott 5) 

Obetydligt. Måttligt antal. Tillåts

 

Särskilda bestämmelser

Är stock behäftad med andra fel än i tabellen omnämnda, såsom lyror, barkslag, m m, som bedöms påverka sågutbytet, skall avdrag göras för sådana fel i förhållande till dess inverkan på sågutbytet. De i tabellen angivna mått och antal rörande tillåtna fel av olika slag får inte användas schablonmässigt och sålunda icke anses som exakta tal. Förekommer exempelvis kvistar i obetydligt antal kan man tillåta någon ökning av storleken, och om kvistarna ej når upp till angiven maximal storlek kan man tillåta någon ökning av antalet. Motsvarande bedömningssätt tillämpas vid förekomst av andra fel.

 

1) Stock under 25 cm skall vara frisk.
2) Gällande diameter är den i vars ända felet sitter. På rotstock 45 cm från rotskäret.
3) Med solsprickor avses sprickor som uppkommit efter avverkning.
4) Kvalitetsklasserna B och C får ej ha maximifel av både råkvist och torrkvist.
5) Vanskott med 2 cm diameter och däröver räknas som kvist.