Tillbaka till mätinstruktioner

6.06 KONTROLL AV FORDONSVÅGEN VID MÖNSTERÅS HAMN

 

Mätplats
Mönsterås hamn

 

Kontrollkalibrering ("justering")
Innan vågen tas i bruk för virkesmätning och därefter i intervall om högst 1 år skall vågens visning fastställas. Samtidigt utförs nödvändig kalibrering. Vågens visning fastställs enligt det standardiserade förfarande som tillämpas av Statens Provnings- och Forskningsinstitut. Protokoll över kontrollvägningen tillställs VMF Syd som anslår protokollet på mätplatsen.

 

Rutinmässig kontroll
Rutinmässig kontroll av fordonsvågs funktion skall utföras minst en gång per vecka under årstider med temperatur över 0 grader C och en gång per dag vid temperaturer under 0 grader C. Särskild uppmärksamhet bör ägnas vågens funktion under perioder med starka temperaturväxlingar under dygnet med risk för fastfrysning av vågbryggan. Den rutinmässiga kontrollen utförs av Södra Skogs personal och resultatet noteras i ett särskilt protokoll.

 

Kontrollen utförs genom ”återvägning” av en tidigare vägd lastmaskin. Fordonsvågen består av 5 vågbryggsektioner och fordonet vägs in genom att ställas på vardera av dessa fem sektioner, varvid avvikelsen mellan dessa sektioner får vara högst ±50 kg (motsvarar ± en skaldel).
Erhålls en större avvikelse upprepas förfarandet. Överskrider avvikelsen även denna gång gällande noggrannhetskrav på ±50 kg mellan sektionerna får vågen ej användas för vederlagsmätning och bli föremål för översyn.

 

Förebyggande underhåll
Vågbrygga och fundament skall regelbundet inspekteras. Därvid skall tillses att bryggan är rengjord och att inte föroreningar fastnat i spalten mellan vågenhet och fundament. Likaså skall befintliga avloppssilar i fundamentet vara fria från föroreningar. Södra Skog ansvarar för att ett underhållsschema finns för regelbunden rengöring och snö/isröjning.

 

För installationer utsatta för särskilt stor mängd spill och föroreningar monteras lämpligen en T-list mellan fundament och vågens långsidor.

 

Serviceavtal
I syfte att förebygga eventuella störningar i vågens funktion bör ägaren av vågutrustningen upprätta ett serviceavtal med leverantören av vågen. Genom detta avtal ökar förutsättningarna för en störningsfri drift samtidigt som kostnaderna för underhållsservicen kan sänkas.