Tillbaka till mätinstruktioner

7.01 ALLMÄNNA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR TRAVMÄTNING INOM VMF SYD

 

Generellt gäller SDCs mätningsinstruktioner Endast tillägg till SDCs gällande mätningsinstruktioner behandlas i följande allmänna mätningsbestämmelser för VMF Syd.


Mätplats

Inmätning sker på avtalad mottagningsplats eller på särskilt avtalad plats enligt virkesorder.


Tid för mätning

Virke anmält för mätning vid bilväg ska mätas och redovisas snarast och senast tre veckor från virkesorderns ankomstdag till VMF. Om mätaren bedömer att han inte hinner slutmäta inom denna tid ska distriktschefen meddelas. Virke som inte är mätningsfärdigt ska mätningsvägras.


Virkets kvalitet
Allt virke skall inmätas, kvalitetsbestämmas och redovisas i det skick det befinner sig vid mätningstillfället, såvida inte särskilda föreskrifter, företagsvisa bestämmelser eller noteringar på virkesorder anger annat.


Vrakning/mätningsvägran
Stockar i trave som inte uppfyller de lägst ställda kvalitetskraven vrakas. När vrakandelen överstiger sortimentets fastställda gräns sker mätningsvägran, såvida inte annat föreskrivits. Virkessortimentens gräns för mätningsvägran redovisas i mätningsbestämmelsen ”10.13 Rutin för mätningsvägran”.


Arbetsrutin för vrakuttag redovisas i mätningsbestämmelsen "7.06 Arbetsrutin för vrakuttag i travmätning med stickprov".

 

Rötbedömning i trave av massaved

För varje enskild trave registreras rötarea för leveransgilla stockar uttryckt i hela dm2. Röta i vrakstockar
registreras inte. Endast rötarean motsvarande en travändytesida på varje trave ska räknas med i den rötarea som registreras.

 

Måttkort
Vid all travmätning skall måttkort skrivas i ett exemplar och arkiveras av virkesmätaren. Måttkort skall förvaras på ett ordnat sätt i tidsföljd. Virkesmätaren svarar för att måttkorten arkiveras i minst 12 månader.

 

Traves vedvolym
Fastvolymen vid travmätning är alltid exklusive bark (måttslag 55, m3f ub), såvida inte avvikande mätningsbestämmelse finns.

 

Bedömning av vedvolymprocent sker enligt de egenskaper som är uppställda i hjälptabellen på kommande sida. (Observera att trave med låg medeldiameter påverkas starkt negativt av krokighet och tillredning. Är medeldiametern hög blir förhållandet det motsatta.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islager på stocks mantelyta påverkar snabbt vedvolymprocenten. I nedanstående tabell framgår de korrigeringar av vedvolymprocenten som behövs om varje stocks mantelyta i en trave vore belagd med ett islager på 1, 2 resp 5 mm. (Jämför även med punkt 8 i hjälptabellen.)

 

Tjocklek på snö och islager Ökning av stock-

diameter

Stockdiameter

    8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 17 cm
   

Korrigering av vedvolymsprocent

1 mm

2 mm

-3

-3

-2

-2

-2

2 mm

4 mm

-6

-5

-4

-4

-3

5 mm

10 mm

-14

-12

-10

-8

-7


Märkning av virket vid bilvägsmätning

På lämplig plats i virkespartiet anges dess sortiment, mätdatum samt nummer eller annan uppgift som identifierar den mäthandling vari partiet redovisas. På allt bilvägsmätt virke skall följande uppgifter tydligt skrivas med krita på varje trave.

 

 

1

---------

1234567

=

trave nr

-------------

redovisningsnr

                   

03 29

------

105 SM

=

mätdatum

--------------------

mätlag nr, mätarens initialer

 

Vrakstockar som ingår i travens bruttovolym märks med VR eller O. I höga travar där behandlingsmarkering ej är möjlig skall volymen vrak noteras på traven. Exempel: VR = 0,3 (0,3 m3f ub vrak).

 

Rådet för virkesmätning och redovisning

 

Hjälptabell för bedömning av traves vedvolymprocent


1. UTGÅNGSTAL FÖR TRÄDSLAG

Tall 68 %
Gran 70 %
Björk 64 %
Asp 66 %
Bok 64 %
Al 65 %
Ask 64 %
Ek 65 %

   
Beräkning av utgångstal

1. Om mer än ett trädslag ingår i traven beräknas utgångstalet genom att väga ingående trädslags utgångstal med trädslagets bedömda volymandel (= vägt medeltal).

 

2. För sortiment avsedda för försågning ökas ovanstående utgångstal med 2 % om trädslaget är löv och med 1 % om trädslaget är barr. Även för asp avsedd för tändstickstillverkning ökas utgångstalet med 2 %.

 

3. Vid mätning av trave på fordon minskas utgångstalet med 1 % om virket är väl travat intill ändstöden, annars med 2 %.


2. AVDRAG FÖR BARK

Extremt tunn bark -4
Tunn bark (hög andel glansbark) -5
NORMAL BARK -6 -7 -8
Tjock bark (hög andel skorpbark) -9
Extremt tjock bark -10 -11 -12

 

3. ARITMETISK MEDELDIAMETER I TRAVES ÄNDYTESIDA

- Obarkad ved = diameter på bark
- Helbarkad ved = diameter under bark

 

 

cm

%

Mycket klen

4

-13

 

5

-11

 

6

-9

 

7

-8

 

8

-7

 

9

-6

 

10

-5

Klen

11

-4

 

12

-3

 

13

-2

 

14

-1

Normal

15

0

 

16

+1

 

17

+2

Grov

18-19

+3

Mycket grov

20-22

+4

 

23-26

+5

 

27-39

+6

 

40-69

+7

 

70+

+8


4. TRAVNING

Tät och vältravad 0
Väl travad -1
Något glest travad -2

Glest travad, snedläggning förekommer (normal maskinell travning)

-3 till -5
Mycket glest travad, snedläggning förekommer i stor omfattning -6 till -7
Extremt glest travad, snedläggning förekommer i mycket stor omfattning -8 till -9


5. KROKIGHET

Rak 0
Nästan rak -1
Något krokig -2
Krokig -3 till -4
Starkt krokig -5
Mycket starkt krokig -6
Extremt krokig (grenved) -7

För trave med virke med medeldiameter 7 cm och mindre dubbleras i princip faktorn för krokighet. För diametrarna 8-9 cm jämkas avdraget för krokighet.


6. KVISTNING (inkl. rotben)

Enstaka korta kviststumpar på ett fåtal stockar,i övrigt kvistat intill

mantelyten. Obetydligakvistknölar och enstaka rotben

0
Ett flertal korta kviststumpar, markerade grenvarv,
ett mindre antal rotben
-1

Betydande antal kviststumpar och rotben,markerade grenvarv

med kvistkuddar

-2 till -3

Stort antal kviststumpar, större grenvarv och flera stora rotben.

Delvis grovkvistigt

-4 till -5
Grovkvistigt och/eller mycket dålig tillredning -6 till -8
För trave med virke med medeldiameter 7 cm och mindre dubbleras i princip faktorn för kvistning. För diametrarna 8-9 cm jämkas avdraget för kvistning.

 

7. STAMFORM/AVSMALNING

Stockar med mycket god stamform (obetydlig avsmalning samt med
jämn och slät mantelyta)
Volymandel 31-50 % +1
Volymandel 51-70 % +2
Volymandel 71% och mer +3
Stockar med mycket dålig stamform (stor avsmalning samt med
knölig mantelyta)
Volymandel 31-50 % -1
Volymandel 51-70 % -2
-3


8. KRAM ELLER FAST SNÖ SAMT IS I TRAVE

Mindre omfattning -2
Större omfattning -4
Riklig omfattning -8
Mycket riklig omfattning -12


9. AVVERKNINGSAVFALL I TRAVE

Med avverkningsavfall avses stamved kortare än 50 cm, flis från spjälk och dylikt, bark, grenar och ris samt barkrester på helbarkad ved.

Inget eller obetydligt  0
I begränsad omfattning  -1
I större omfattning  -2
Rikligt -3 till -4


10.VEDLÄNGD (endast standardlängd)

 

Barr

Löv

4,0 meter 

-2

-3

3,0 meter 

0

0

2,5 meter 

+1

+2

2,0 meter

+3

+411. TRAVHÖJD (ej trave på fordon)

Trave över 2 meter på 2/3 av bottenskiktets längd +1
Trave över 3 meter på 2/3 av bottenskiktets längd +2

 

 

Travbricka

Travbricka av aluminium skall användas för samtliga sortiment om ej annat meddelats. Samtliga uppgifter på brickan skall präglas med kulspetspenna eller annat spetsigt föremål, för att erhålla en varaktig identifikation. Skriv helst på ett strävt underlag.


Dokumentering av mätdata

Backup-exemplaret förvaras i 12 månader tillsammans med måttkortet.


Besprutat virke

Vid inmätning i fält av virke som är besprutat anges detta i redovisningshandlingarna.