Tillbaka till mätinstruktioner

3.03 DAGLIG KONTROLL AV AUTOMATISK MÄTUTRUSTNING FÖR STORLEKSBESTÄMNING, METALLDETEKTION OCH DATAREGISTRERING


Allmänt


Utrustning för automatisk mätning skall skötas så att dess mätnoggrannhet inte äventyras. Detta innebär t ex att ljuskällor och fotoceller ska hållas rena och att slitage av bl a kerattkedjor och medbringare kontrolleras regelbundet.
För fortlöpande kontroll av mätutrustningens funktion ska varje dag, vid skiftgång en gång/skift en enklare form av kontrollmätning och tillsyn utföras. Alla storheter som mäts automatiskt ska dagligen/en ggr per skift kontrolleras, exv. diameter, längd, bark, sektionsmätning, metallförekomst, etc. Utöver det ska registreringsutrustning etc. kontrolleras stickprovsvis.


Allmän regel


Ansvaret på mätutrustningens funktion ligger på uppdragsgivaren. Försök därför inte själv rätta till felaktiga diameter- och längdvärden genom att ändra justeringsfunktionen i elektronikskåp, mätram eller dator.


Genomförande daglig kontroll

 

• Kontrollera att främmande föremål i mätområdet - bark eller dylikt - ej hindrar ljusflödet.
• Rengör dagligen/en ggr per skift mätramens optiska delar; ljuskällor, fotoceller, kameror, etc. Använd det rengöringsmedel som mätramsleverantören föreskriver, annars fönsterputsmedel.
• Rengör provkroppar och provmallar.
• Genomför mätning och kontroll av de mätfunktioner som används på mätplatsen (längd, diameter, sektionsmätning, ub, etc) enl. den rutin som gäller för mätplatsens utrustning och enl. krav och information nedan.
• Dokumentera resultaten i Kapp.


Kontroll av diametermätning

 

• Testa enligt den rutin som gäller för mätplatsens utrustning. På så gott som samtliga mätutrustningar finns möjlighet att testa med diameterprovkroppar mitt i kerattbanan. Testa av mätområdet vid eller så nära medbringarnivån som möjligt med var och en av diameterprovkropparna. Ett test per dag/skift med två olika storlekar på provkropp ska göras.
• Avläs displayens diametervärden och skriv in dessa i Kapp.
• Avvikelser mellan enskilt mätvärde och provkropps bredd får vara högst ±2 mm.

 

Åtgärder vid avvikelser mer än 2 mm


Om avvikelsen mellan enskilt mätvärde och provkropps bredd är ±3 mm upprepas testet med resp provkropp minst 10 gånger. Om något värde som avviker ±3 mm åter kommer upp på displayen rapporteras till sågverkets kontaktperson för omgående justering av mätutrustningen. Mätningen behöver dock ej avbrytas.
Om avvikelsen mellan enskilt mätvärde och provkropps bredd är ±4 mm eller mer får mätutrustningen ej användas för vederlagsmätning. Meddela sågverkets kontaktperson, distriktsledningen samt mätkvalitetsledare eller mättekniksansvarig för vidare åtgärder.


Kontroll av längdmätning

 

• Haka fast provkroppen på en av transportörens medbringare före mätramen/längdmätarens fotoceller.
• Starta transportören.
• Avläs mätvärdet på displayen och anteckna detta i Kapp.
• Utför test med två provkroppar med olika längd.
• Avvikelser mellan enskilt mätvärde och provkropps längd får vara högst ±2 cm.


 

Åtgärder vid avvikelser mer än 2 cm


Om avvikelsen mellan enskilt mätvärde och provkropps längd är ±3 cm upprepas testet med provkropp minst 10 gånger. Om något värde som avviker ±3 cm åter kommer upp på displayen rapporteras till sågverkets kontaktperson för omgående justering av mätutrustningen. Mätningen behöver dock ej avbrytas.
Om avvikelsen mellan enskilt mätvärde och provkropps längd är ±4 cm eller mer får mätutrustningen ej användas för vederlagsmätning. Meddela sågverkets kontaktperson, distriktsledningen samt mätkvalitetsledare eller mättekniksansvarig för vidare åtgärder.

Kontroll av längdmätning sker med hjälp av provkroppar vilkas längder ska representera normala inmätningslängder. Längden ska ligga mitt i en cm-klass. Längden kan exv. uppgå till 310,5 cm för den ena och för den andra till 484,5 cm. Dock skall längderna aldrig vara jämnt delbara med vändhjulets omkrets. Provkroppen som eventuellt används för kontroll av sektionsmätning får användas som längdmall.


Kontroll av sektionsmätning


Tillämpas en sektionsmätning av stocken med redovisning i m3fub ska mätramen testas dagligen med en m3fub-provkropp. Volymen för provkroppen från RemaControl ska vara 131 liter och motsvarande för Sawco ska vara 66 liter. Avvikelsen från denna volym får vara högst ±3 liter. Provkroppen måste ligga helt stilla på banan vid passagen genom mätramen, i annat fall ska testet göras om. Dokumentera resultatet i Kapp.
Vid större avvikelse så används Fub-alternativ 4 (matrisfub) vid fortsatt vederlagsmätning och sågverkets kontaktperson meddelas för vidare åtgärd. Informera mätkvalitetsledare eller mättekniksansvarig.


Kontroll av automatisk underbarksmätning


Genomför kontroll av automatisk underbarksmätningsfunktion enl. mätutrustningens rutin.
I fallet med mätram från Rema Control ska det finnas ett större område med barkindikation (brunt) i testprogrammet, det ska motsvara delen av provkroppen som är täckt med grövre material (sandpapper). Större delen av resten av cirkeln i testprogrammet ska indikeras som gul. Det får förekomma enstaka, små bruna områden samt vita (osäkra) områden. Om det finns flera felaktiga bruna områden eller stora vita områden ska den automatiska underbarksmätningen inaktiveras. Dokumentera resultatet i Kapp och skriv ned ev. observationer (exv. ”stora vita områden mot kamera 1” eller ”bruna områden i underkant”).
I fallet med mätram från Sawco, ska testprogrammet visa grönt, eller några gula resultat. Om det blir något rött resultat ska den automatiska underbarksmätningen inaktiveras. Dokumentera resultatet inklusive de sex intensitetsvärdena.
Om något av ovanstående test visar otillfredsställande resultat skall sågverkets kontaktperson meddelas för vidare åtgärd. Informera mätkvalitetsledare eller mättekniksansvarig.


Kontroll av automatisk metalldetektering


För att vrakning vid vederlagsmätning skall få ske efter indikation från metalldetektor - utan närmare undersökning av stocken - skall ett funktionstest genomföras före dagens första skift. Metalldetektorn skall vara kalibrerad så att den inte gör utslag för en 25 mm dyckert alt 10 mm stålkula men ger signal för en 50 mm dyckert alt 17 mm stålkula.
Om testet visar otillfredsställande resultat eller om metalldetektorn ej är i funktion skall sågverkets kontaktperson underrättas och mätkvalitetsledare eller mättekniksansvarig informeras. Till dess att metalldetektorn blir åtgärdad skall mätaren vraka stocken endast i de fall han visuellt kan bekräfta metallföremål.


Kontroll av registreringsutrustningen


Efter att första stocken vid varje skift inmätts och registrerats kontrolleras att de värden som angivits på display resp inknappats överensstämmer med registrerade värden på backup-skrivaren. Dokumentera att kontroll är utförd. Vid felaktigheter i registreringsutrustningen rapporteras omgående till sågverkets kontaktperson och VMF Syds distriktsledning och mätningen stoppas. Informera även VMF Syds IT-ansvariga.
Kontroll under mätning
Under mätningen kontrolleras stickprovsvis att på display angivna värden samt inknappade värden överensstämmer med de värden som skrivs ut på backup-skrivaren.

 

Felsökning och åtgärder vid problem


 1. Vid problem kan följande punkter utföras som felsökning. Notera i loggboken/Kapp vilka åtgärder som utförts.
  1. Kontrollera genom loggboken om något nyligen är åtgärdat på systemet.
  2. Kontrollera rengöring så att mätområdet är fritt och optiken och provkropparna är rena och hela.
  3. Kontrollera att provkropparnas dimension och typ överensstämmer med angiven.
  4. Kontrollera att mätutrustningen inte är skadad eller att läget på kameror eller sensorer har skiftats.
  5. Kontrollera pulsgivare och pulsgivarens kabel.
  6. Kontrollera slitage av banor och vändhjul.
  7. Kontrollera om banans drivkedja är utbytt i någon del (sektion).
  8. Kontrollera utrustningens dimensionsmätning genom att manuellt mäta stockar och jämföra med displayvärdet.
  9. Kontrollera att vändhjulets omkrets inte är jämnt delbar med provkroppens längd.
  10. Prova att starta om mätsystemet enl. leverantörens instruktion.
  11. Går felet inte att åtgärda, kontakta sågverkets kontaktman. Är felet av sådan natur att det inte går att fortsätta mäta, ska även distriktsledningen kontaktas. Informera även mätkvalitetsledare, mättekniksansvarig eller IT-ansvarig enl. ovan.

 

Resultat från tester


Resultaten från testerna registreras i Kapp. Distriktsledning/mätkvalitetsledare ska regelbundet kontrollera resultaten. Resultaten skall även på anmodan uppvisas för skogsstyrelsens tjänstemän.