Tillbaka till mätinstruktioner

2.01 INSAMLING OCH AJOURHÅLLNING AV VÄGDATA FÖR SKOGSBILVÄGAR

 

Allmänt
För skogsbilvägnätet i Sverige finns all vägdata samlat i en särskild skoglig vägdatabas som heter SNVDB. Denna vägdatabas hämtar grunddata från den nationella vägdatabasen NVDB. NVDB ägs och administreras av Trafikstyrelsen. SNVDB ägs och administreras av SDC.

 

Vägdatainsamling
Anmälningar om uppdaterad vägdata eller felaktig uppgifter i vägdatabasen för skogsbilvägar anmäls via webbformulär på VMF Syds hemsida till
snvdb@vmfsyd.se. Anmälaren ska som bilaga lägga med en kartkopia med aktuell väg markerad för att underlätta identifieringen.

 

Återkoppling sker till den som anmält en väg för klassning/besiktning automatiskt via mejl vid anmälan från VMF HK.

För varje vägklassningsärende skapas ett ärendenummer som ska följa uppdraget genom hela processen. Ärendenumret består av datum, distriktsnummer och ett löpnummer:
ÅÅMMDD-DXXX (ÅÅ(år) MM(månad) DD(dag) - D(VMF distrikt) XXX(treställigt löpnummer).

 


Väganmälan skickas till aktuellt distriktskontor via mejl från VMF HK.

 

Vid vägbesiktning sker orientering i fält och koordinatsättning med GPS (karta som reservalternativ). Vägens geometri fångas med GPS (i initialskedet start- och slutkoordinat) och anges med SWEREF99 (nytt nationellt koordinatsystem). Samtliga aktuella vägföreteelser registreras.

 

Efter vägklassning i fält skickas vägdata till VMF HK elektroniskt. Vägförrättaren/distriktskontoret fyller i formuläret på Sydsidan, bifogar karta med mejlet och anger ärendenumret.

 

Tid för vägklassning redovisas med uppdragsnummer 7069.

 


För registrering av vägdata på VMF HK används av Trafikstyrelsen utvecklad programvara. Kvittens skickas till den mejladress som anges i formuläret när vägdata registrerats i NVDB

 


Målsättning för ledtider i hanteringen av NVDB-data
• Underlag ska skickas till vägförrättare från distriktskontor inom en vecka
• Väg klassning/besiktning ska ske inom två veckor (under barmarkssäsong)
• Registrering i NVDB på VMF HK ska vara genomfört inom en vecka

 

Brant backe
Följande förutsättningar gäller för Brant backe (B2-väg):
• Vägen skall till alla delar utom lutningen uppfylla minst kraven för klassen "Lastbil med förkortat släp"

 

Rådgivning

VMF Syds kostnader skall alltid debiteras den som begärt VMF Syds medverkan vid rådgivning. Tjänstgöringsrapport skrivs per beställare och enskilt objekt. På tjänstgöringsrapporten skall anges fullständigt namn och adress på beställare. Uppdragsnumret är gemensamt för alla rådgivningsuppdrag inom distriktet. Som uppdragsnummer anges 7X48 där andra siffran (X) byts ut mot distriktssiffran. Exempel 7248 är uppdragsnumret för rådgivning inom distrikt 2. Det är viktigt att beställaren innan arbetet utförs blir upplyst om att uppdraget kommer att debiteras.