Tillbaka till mätinstruktioner

7.04 UPPLÄGGNING OCH MÄRKNING AV VIRKE FÖR MÄTNING PÅ FORDON

 

Virke som skall mätas på lastbil skall med hänsyn till mätningen vara väl åtskilt för olika sortiment, trädslag, leverantörer samt köpare/mottagare.

 

För massaved/kubb och timmer som mäts i travat mått gäller dessutom att virket skall vara väl travat. Trave (deltrave) skall ha överytan avjämnad och lastade travar skall ligga åtskilda från varandra. Trave skall vara befriad från snö och is i den utsträckning som behövs för inmätning av virket.

 

Vid samlastad trave skall de två översta lagren i underliggande trave vara väl markerade med sprayfärg (om möjligt på båda sidor). Lagen föreskriver tydlig markering mellan två leverantörer i samma trave.

 

Samlastad trave skall ha minst en ändytesida helt synlig, vilket medför att i travarna 1 och 4 (då lasset består av 5 travar) från bilhytten räknat får samlastning av flera leverantörer inte ske. Om leverantören endast har en trave får den inte läggas som nummer 1 och 4 då dessa ändytor är skymda.

 

Lasten får inte överstiga stöttornas höjd. Band eller kätting får inte lossas förrän efter mätningen.

 

Varje lass/sortiment i en rundvirkesleverans som kommer till en industri för mätning ska vara märkt med minst en vältlapp med virkets identitet. Kravet omfattar allt virke av svenskt ursprung, dock inte virke som transporteras mellan olika industrier eller från upplag vid virkesterminal till industri.

 

Obligatorisk uppgift på vältlappen är virkesordernummer (Södra har dispens för att ange leverantörsnummer på leveransvirke). Krav på vältlappens utformning är att virkesordernumret ska vara läsbart för mätaren. Det medför att virkesordernumret ska vara minst 20 mm i höjd för att identiteten/virkesordernumret på partiet ska kunna fastställas även i bild.

 

Om virkesordernumret inte syns i bild på grund av väder, otillräckliga ljusförhållanden (skymningar), reflexer i pappret eller av annan anledning, accepteras kompletterande märkning med sprayfärg. De fyra sista siffrorna i virkesordernumret ska då sprayas på lasset, i första hand på ändytan på en eller flera stockar. Minst en kompletterande märkning ska finnas per leverans i lasset. Kompletterande märkning accepteras endast i kombination med märkning med vältlapp.

 

Transportören ska på en medhavd lastningsspecifikation (lastningsspecifikationen kan även distribueras elektroniskt till mätplatsen) redovisa travarnas/deltravarnas identitet (leverantör/virkesorder) och sortiment samt respektive travars placering på lasset (vid samlastning av virke).