Tillbaka till mätinstruktioner

12.06 MÄTNING OCH UPPFÖLJNING_KONTROLL AV NIR (BAS-700) VID GÖTEBORG ENERGI

 

Mätplats
Göteborgs Energi Sävenäsverket (9386)

 

Mätmetod
Energibestämning med vägning och torrhaltsmätning. Torrhaltsmätningen utförs med NIR-sond.

 

Sortiment
Samtliga stjälpta biobränslen (med undantag för torv, salix och RT-flis)

 

Mätning/redovisning
Torrhaltsbestämning utförs med 6 stick jämnt fördelat över varje lass m.h.a. mätproben. Antalet stick bestäms volymsbaserat, vilket innebär att i mindre skäppor kan färre än 6 stick tillåtas. Vid lastbil tre stick i bilen och tre i släpet och vid containertransporter två stick per container.  För att säkra driften vid kall väderlek ska mätproben löpande besiktigas och störande isbeläggning avlägsnas med en torr trasa.

 

Ev. loggboksanteckningar noteras på samma ställe som resultat från funktionskontroll/kontinuerlig uppföljning.

 

Reservmetod för torrhaltsbestämning i form av ugnstorkning utnyttjas vid driftsstörningar och när mätproben inte kan skapa mätvärden (lampan ”ej godkänt” tänds). Vid extremt ”trådigt” material skall reservmetoden användas.

 


Kontrollrutiner NIR
Daglig tillsyn: Innan uppstart varje dag kontrolleras optiken med en polymer som ger grönt/rött ljus. Vid rött ljus utnyttjas reservmetod för torrhaltsbestämning och tillverkaren Bestwood kontaktas för vidare åtgärd. Mätsystemet dokumenterar automatiskt att kontrollen har utförts och vad resultatet blev.

 

Funktionskontroll/kontinuerlig uppföljning: Påstest (valideringsmätning) utförs 2 ggr/skift. Testet är både en kontroll samt ger ett underlag för kalibrering. Alla aktuella sortiment ska följas upp. Hälften av testerna väljs slumpmässigt, hälften styrs för att kunna fånga de olika sortimenten enligt anvisningar från tillverkaren Bestwood. Resultat från ugnstorkning redovisas enl. beskrivning från tillverkaren Bestwood, som sedan kombinerar det med resultat från BAS-700.

 

Periodisk test: Uppföljning av skäppa utförs 4 ggr per säsong, av VMF Syds kontrollmätare. De periodiska testerna ska vara spridda över hela eldningssäsongen. Resultat från ugnstorkning redovisas enl. beskrivning från tillverkaren Bestwood, som sedan kombinerar det med resultat från BAS-700.

 

Övrigt
Detaljerade anvisningar finns beskrivna i Bestwoods manual för BAS-700 samt i VMK:s anvisningar för Kontroll av torrhaltsmätning med NIR.