Tillbaka till mätinstruktioner

3.01 ALLMÄNNA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR STOCKMÄTNING INOM VMF SYD

 

Generellt gäller mätningsinstruktioner utfärdade av Virkesmätningsrådet. Endast tillägg till gällande VMR instruktioner behandlas i följande allmänna mätningsbestämmelser för VMF Syd. Vid stockmätning gäller alltid att måttslag 35 (m3to ub) utredovisas såvida annat ej avtalats och angetts av mätaren.


Tid för mätning
Virke anmält för mätning vid bilväg skall mätas och redovisas snarast och senast tre veckor från mätorderns ankomstdag till VMF. Om mätaren bedömer att han ej hinner slutmäta inom denna tid, skall mätningsinspektoren meddelas. Virke som ej är mätningsfärdigt skall mätningsvägras.

 

Virkets kvalitet
Allt virke skall inmätas, kvalitetsbestämmas och redovisas i det skick det befinner sig vid mätningstillfället, såvida inte särskilda föreskrifter, företagsvisa bestämmelser eller noteringar på mätordern anger annat.

 

Vrakning
Vid bilvägsmätning skall vrak i första hand avlägsnas ur vältan. Vrakstock som ligger kvar i vältan volymmäts och redovisas. Vid industrimätning volymmäts och redovisas alla vrak ned till 15 dm längd respektive 5 cm diameter. Vrak och ej leveransgillt virke som kvarligger i inmätt virkesparti tillfaller köparen/mottagaren, om ej annat avtalats.

 

Kontroll av optisk längd- och diametermätare för mätning av stocks längd och diameter
Enligt VMR:s anvisningar skall daglig kontroll av optiska längd- och diametermätare utföras. Erhållna värden noteras på avsedd blankett som förvaras i särskild pärm på mätstationen.


Tillredning
Stock skall vara jämnkapad med såg intill minst 80% av diametern i båda ändar och nöjaktigt rak. Stock med fällkam eller annan ojämnhet i stockända med längden 10,0 cm eller mer vrakas. Fällkam eller ojämnhet som vid ändytan är mindre än 2,0 cm tjock eller mindre än 8,0 cm bred beaktas ej.

 

Stock skall vara tillfredsställande kvistad eller, om annan kvistningsgrad avtalats, kvistad enligt avtalet. För fortsatt hantering besvärande rotben och andra ojämnheter skall vara avjämnade i tillräcklig omfattning.

 

Vare sig öppen eller sluten klyka är tillåten i barrsågtimmer. Om stocken kapas där klykan är sluten erhålls dubbelmärg. Dubbelmärg tolereras om det finns intakt ved runtom, d.v.s. barkdrag får ej gå över hela ändytan.

 

Behandling
Volym- eller kvalitetsbehandling behöver ej ske om den inte skall ligga till grund för beräkning av vederlag. Skada orsakad av undersökning i samband med mätning behandlas inte som fel.

 

Vid mätning av stock får behandling utföras med ledning av beskaffenheten hos synlig del av stocken, under förutsättning dels att stocken lagts så att dess läge påverkats enbart av slumpen, dels att möjligheter finns för fullständig behandling av hela stocken. Dvs möjlighet skall finnas att besiktiga hela stocken.

 

Vid avkortning eller nedsättning skall bruttomått anges. Ev avkortning (antal dm) eller nedsättning (antal cm) skall registreras.

 

Behandlingsmarkering vid bilvägsmätning
Behandlingsmarkering sker enligt följande:

 

I stockändas centrum markeras stockens klass.

 

I stockändans kant markeras

 

varje avkortad 1 dm med     /
varje avkortad 5 dm med   V
varje nedsatt cm med    X
    

Märkning av virket vid bilvägsmätning
På lämplig plats i virkespartiet anges dess sortiment, mätdatum samt nummer eller annan uppgift som identifierar den mäthandling vari partiet redovisas.

 

Markering av verkställd volym- och kvalitetsbehandling samt märkning av ej sortimentsdugliga stockar (vrak) skall göras med svart krita på sätt som framgår av mätningsinstruktionen för respektive sortiment. Leveransgilla underlag skall markeras med två tydliga vassmärken i mantel-ytan vinkelrätt mot stockens längdriktning och om möjligt i stockens toppända.

 

På allt bilvägsmätt virke skall följande uppgifter tydligt skrivas med krita på varje välta:

 

1

---------

1234567

=

Välta nr

----------------

redovisningsnr

                   

23

---

st

=

antal stockar

 

03 29

--------

105 SM

=

mätdatum

--------------------------------

mätlag nr, mätarens initialer

 

På varje välta anbringas VMF Syds vältbricka.

 

Vältbricka – travbricka
Travbricka av aluminium skall användas för samtliga sortiment om ej annat meddelats. Samtliga uppgifter på brickan skall präglas med kulspetspenna eller annat spetsigt föremål, för att erhålla en varaktig identifikation. Skriv helst på ett strävt underlag.

 

Dokumentering av mätdata
Backup-exemplaret förvaras i 12 månader.

 

Besprutat virke
Vid inmätning i fält av virke som är besprutat anges detta i redovisningshandlingarna
.