Tillbaka till mätinstruktioner

3.05 KONTROLL AV AUTOMATISK METALLDETEKTERING MED SPOLE

 

Detta dokument fastlägger kontrollrutiner för automatiskt detektering av metall med spole i de
fall signalen används för vrakning av stock utan efterföljande manuell granskning.

 

Allmänt om godkännande och kontroll av utrustning för automatisk stockmätning
Utrustning för automatisk stockmätning ska, för att användas för vederlagsmätning utförd av
VMK-auktoriserade virkesmätningsföretag, till såväl fabrikat som typ vara godkänd av VMKnämnden. Enskild mätanläggning ska också vara godkänd i ett installationstest utfört av det mätande företaget innan den får tas i bruk. I samband med praktisk mätning ska utrustningen dessutom regelbundet kontrolleras (periodiskt test samt funktionskontroll).

 

Allmänt
Metalldetektorer, speciellt äldre, kan vara känsliga för häftiga temperaturvariationer,
skakningar i uppställningen och störande elektromagnetisk strålning från närliggande felaktigt
installerad elektronik. Denna typ av störningar kan och ska minimeras innan test för för
automatvrakning är aktuell.

 

För att metalldetektorn inte ska orsaka falskt alarm och därmed oavsiktlig vrakning till följd
av yttre påverkan är det nödvändigt att den kalibreras med viss toleransnivå. Mätplatsägarna
har med nya modeller av metalldetektorer möjlighet att också använda en lägre
detekteringsnivå för att skydda sin sågutrustning.

 

Detektering av metallobjekt är beroende av mängden metall och hur metallen är placerad i
stocken. Spolen har lättare att detektera metallobjekt som utbredda i längdtriktningen.
Detektering av spikar som sitter i stockens radiella riktning är alltför beroende av den vinkel i
vilken spiken är inslagen för att kunna användas för ett godkännandetest. Vid test av
metalldetektorn ska därför alltid spik placeras i stocks längdriktning, och vid test med
metallobjekt på skaft får man endast använda kula.

 

Test för typ- och installationsgodkännande
Testet syftar till att kontrollera att nivån på den automatiska metalldetekteringen är korrekt
samt att rätt stock blir flaggad som innehållande metall.

 

Test av inställd nivå
I var och en av 25 stockar placeras en 25 mm spik, i stockens längdriktning, alternativt 10
mm stålkula. Stockarna ska sedan passera metalldetektorn varvid man säkerställer att
systemet inte klassar ner/signalerar för stockarna.

 

Krav för godkänt test
För godkänt test krävs att alla stockar passerar utan att signal avges.

 

Test av att rätt stock identifieras
Banans hastighet ska ställas högt och stockluckan låg. Automatisk metalldetektering på den
specifika anläggningen får inte användas vid högre hastighet eller mindre stocklucka än de i
testet. I 25 stockar placeras en 50 mm spik (alternativt 17 mm stålkula), dessa blandas med
25 stockar utan metall, det är önskvärt att varannan stock är med metall och varannan utan.
Spikarna (alt. kulorna) placeras i stockens längdriktning i varannan av stockarnas fram- eller
bakända. Stockarna får sedan passera metalldetektorn.

 

Krav för godkänt test
För godkänt test krävs att ingen signal avges för stockar utan metall samtidigt som signal
avges för samtliga stockar med metall.

 

Periodisk kontroll
Periodisk kontroll ska genomföras minst årligen. Även när anläggningen genomgått
reparation, ändring av känslighet för detekteringsnivån eller modifiering som kan ha påverkat
mätresultatet ska periodiskt test genomföras. Periodiskt test genomförs som
typgodkännandetest.

 

Daglig tillsyn
En 25 mm spik (alternativt 10 mm stålkula) placeras i stocks eller plaströrs
längdriktning. Stocken ska sedan passera metalldetektorn varvid man säkerställer att systemet
inte signalerar.

 

En 50 mm spik (alternativt 17 mm stålkula) placeras i stocks eller plaströrs längdriktning.
Stocken ska sedan passera metalldetektorn varvid man säkerställer att systemet signalerar för
metall.

 

Det är även tillåtet att testa metalldetektorn med hjälp av stålkulor (10 respektive 17 mm)
fastsatta på ett långt skaft. Kulan förs in i metalldetektorn i samma hastighet som mätbanan
varvid signal ska avges för den större kulan och inte för den mindre.