Mätning/Redovisning

Auktoriserad virkesmätning

VMF Syd är auktoriserat av VMK (Virkesmätning Kontroll) och mätning utförs alltid enligt SDC:s mätningsinstruktioner och med branschens godkända mätmetoder samt med typgodkänd mätutrustning. VMF Syd är opartiska och gynnar inte någon part i affären. Mätning utförd av VMF Syd har marknadens förtroende vilket underlättar virkeshandeln.

Målgrupp
Alla företag som köper och säljer virke.

Mätmetoder och sortiment
• Mätning av stocks volym under bark
• Travmätning av rundvirke
• Skäppmätning av sönderdelad skogsråvara
• Bestämning av torrhalt och värmevärde på skogsråvara
• Vägning av skogsråvara
• Kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran
• Kvalitetsbestämning av massaved
• Kvalitetsbestämning av cellulosaflis
• Kvalitetsbestämning av trädbränslen

Installation och tillsyn av mätutrustning
VMF Syd medverkar vid installation av automatisk mätutrustning och ansvarar för tillsyn och periodiska
tester av mätutrustningen

Redovisning och uppföljning
• Effektiv datainsamling med SDC:s mätplatssystem eller det IT-stöd kunden föredrar
• Mätdata sänds normalt till och lagras i skognäringens gemensamma VIOL-databas (SDC)
• Redovisning av mätresultat (mätbesked) sker enligt överenskommen branschstandard