Begäran om kontrollmätning

1. Allmänna regler för begärd kontroll

Förutsättningar och krav vad gäller begäran och utförande av kontroll begärd av part (begärd kontroll) har fastställts av VMK (Virkesmätning Kontroll) och finns beskrivet i ”Normer för kontroll av virkesmätning och virkesredovisning”

Sker mätning vid industri eller under motsvarande förhållanden måste kontroll begäras före lossning av virket. Lossning ska ske på eller i anslutning till mottagningsplatsen. Från att kontroll begärts och fram till att virket lossats måste virket (fordonet) stå under det auktoriserade mätande företagets uppsikt.

2. Vem kan begära kontroll?

Var och en som berörs av resultaten från ordinarie mätning får begära kontroll hos det aktuella auktoriserade mätande företaget. Den som begär kontroll måste klargöra sin roll (leverantör, säljare, köpare eller transportör) i den affär som kontrollen avser.

Har leverantör, säljare eller köpare begärt kontroll gäller följande:
• Kontrollen ska avse såväl kvantitet som värde. Vid värdebestämningen ska ordinarie mätnings prislista användas.
• Har ordinarie mätning avsett virke lastat på fordon är kontrollenheten hela lasten eller vid samlastning den del av lasten som kommer från en leverantör (ett sortiment och vanligen särskild genom ett redovisningsnummer).
• Vid samlastning gäller att deltrave eller delad skäppa utesluts ur kontrollenheten.

Har transportör begärt kontroll av underlag för transportlikvid ska kontrollmätningen avse kvantitet och kontrollenheten vara hel fordonslast.

3. Hur begär jag kontroll?

Begäran om kontroll görs skriftligen av den som begär kontrollen. Av begäran ska framgå vem som begär kontrollen och vilken leverans kontrollen avser.

Vid frågor ring:
VMF Syds mätkvalitetsansvarige på telefon 036-34 17 12

Den begärda kontrollen ska bekräftas skriftligen på nedanstående blankett som sänds till VMF Syd.

Fyll i blankett: Begäran om kontrollmätning och maila till jonas.ludvigsson(a)vmfsyd.se

VMF Syd vidarebefordrar begäran om kontrollmätning till VMK som administrerar kontrollen vilket innefattar att utse kontrollmätare, analysera resultatet samt vidarebefordra detta till berörda parter.

4. Begärd kontroll vid bildmätning

På mätplatser med obemannad bildmätning ska transportören följa lokalt uppsatta anvisningar i samband med begärd kontroll (se länken nedan).

Begärd kontroll vid bildmätning

5. Vem utför kontrollmätningen?

Begärd kontroll utförs av två kontrollmätare vilka utses av VMK. Parter berörda av den begärda kontrollen äger rätt att närvara vid förrättningen.

6. Vad gäller för ändring av mätresultat?

Kontrollmätningens resultat gäller alltid oavsett avvikelsens storlek.

Resultatet av kontrollen ska redovisas till de av kontrollen berörda på sådant sätt att skillnaden mellan ordinarie mätning och kontrollmätning tydligt framgår. Kontrollmätningens resultat ska gälla oavsett storleken på avvikelsen från den ordinarie mätningens resultat.

Om skillnaden (+/ -) mellan resultatet enligt ordinarie mätning och kontrollmätning uttryckt i procent av kontrollmätningens resultat är mindre än de procenttal som anges nedan för respektive mätmetod, ska den part som begärt kontrollen betala kostnaden (5 000 kr) för den. Är avvikelsen lika med eller större än angivet procenttal, stannar hela kostnaden för kontrollmätningen på det auktoriserade mätande företaget.

För övriga metoder ska gränsen för betalningsskyldighet vara en standardavvikelse enligt mätningens förväntade precision med avseende på den kvantitet som den begärda kontrollen avser. Med utgångspunkt från detta fastställer VMK de gränser som ska tillämpas. För värdet adderas 2 % -enheter till den gräns som fastställts för kvantiteten.

Har leverantör, säljare eller köpare begärt kontroll avser kontrollen såväl kvantitet som värde. Gräns för betalningsskyldighet är då gräns för värdeavvikelse.