Mätbesked

VMKs anvisningar för mätbesked 2009-04-15

Mätbesked

När skogsråvara (t ex timmer, massaved eller skogsbränsle) blivit inmätt skickas Mätbesked till leverantören, säljare och köpare från SDC, Skogsnäringens IT-företag. Mätbeskedet är den vederlagshandling som ligger till grund för betalningen mellan parterna.

VMKs anvisningar för mätbesked 2009-04-15

På mätbeskeden kan man utläsa vilka mätningar (redovisningsnummer) som ingår samt leveransens volym fördelat per sortiment och kvalité. Om volymerna har prisräknats, vilket oftast är fallet, kan även virkesvärdet utläsas av mätbeskedet. Av mätbeskedet framgår också om det är VMF Syd eller något annat VMF som är ansvarig för de mätuppgifter som ligger till grund för mätbeskedet. Om mätningen däremot utförts av någon av parterna i affären anges endast ”partsmätning”.

Inom varje VMF-område finns ett standardutseende på mätbeskeden. Köpande företag har sedan möjlighet att inom vissa ramar påverka utseendet på och detaljinnehållet i de mätbesked som levereras från SDC.

Mätbesked VMF Syd

Beroende på vilket företag man säljer till och inom vilket VMF-område detta verkar kan alltså utseendet på mätbeskeden variera något.

Upplysningar om mätningsresultat

VMF Syd lämnar ut uppgifter om utförd mätning enligt följande policy som fastställts av styrelsen:

VMF Syd ska, på begäran av säljare eller köpare, till denne lämna ut uppgifter om av föreningen inmätt kvantitet i de fall denna utgör betalningsgrund för virkesaffär. Part som begär tillgång till sådan mätuppgift ska dels kunna styrka sin identitet och dels sin roll som part i den aktuella affären.

Uppgifterna lämnas ut av behörig personal på VMF Syds huvudkontor, 036-341700.