Krav på vältlapp inom VMF Syds område

Viktigt meddelande till samtliga virkestransportörer
Vi påminner om det obligatoriska kravet att varje lass/sortiment i en rundvirkesleverans som kommer till en industri för mätning ska vara märkt med minst en vältlapp.
Syftet med att virkespartierna obligatoriskt ska vara märkta med särskilda vältlappar är att säkerställa att rätt identitet anges på virket vid inmätningen.
Kravet omfattar allt virke av svenskt ursprung, dock inte virke som transporteras mellan olika industrier eller från upplag vid virkesterminal till industri.
Obligatorisk uppgift på vältlappen är virkesordernummer. Krav på vältlappensutformning är att virkesordernumret ska vara läsbart för mätaren. Det medför att virkesordernumret ska vara minst 20 mm i höjd för att identiteten/virkesordernumret på partiet ska kunna fastställas även i bild.

Vid inmätning av virket kontrolleras uppgifterna på vältlappen så att de stämmer överens med virkesorderns uppgifter. Transportören ska kontrollera att virket är märkt med tillräckligt antal vältlappar (motsvarande minst en vältlapp per lass) innan lastning ur vältan i skogen påbörjas. Vid avvikelser ska transportören omedelbart kontakta ansvarig transportledare för åtgärd.

Om virkesordernumret inte syns i bild vid inmätningen på grund av väder, otillräckliga ljusförhållanden (skymningar), reflexer i pappret eller av annan anledning, accepteras kompletterande märkning med sprayfärg. De fyra sista siffrorna i virkesordernumret ska då sprayas på lasset, i första hand på ändytan på en eller flera stockar. Minst en kompletterande märkning ska finnas per leverans i lasset. Kompletterande märkning accepteras endast i kombination med märkning med vältlapp.