Till arkiv

Utredning av ny organisation

Representanter för virkesmarknadens parter har beslutat att utreda en ny organisationsstruktur för virkesmätning och – redovisning i Sverige.

Beställare
Representanter för virkesmarknadens parter har på möte 2017-08-21 enhälligt beslutat att tillsätta en utredning för att föreslå ny organisation av virkesmätning och – redovisning i Sverige.
Representerade på mötet var SCA Skog, Holmen Skog, Stora Enso Skog, Billerudkorsnäs Skog, Norra Skogsägarna, Norrskog, Mellanskog, Södra Skogsägarna, Sveaskog, Sågab, Sågverken Mellansverige, Såg i Syd och Energiföretagen Sverige.

Den tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar.
Den tekniska utvecklingen gör att gränserna mellan vad som är mätning, informationsteknologi och redovisning allt mer suddas ut.

Ny teknik möjliggör automatisering och centralisering av mätningen
och kan även innebära att geografiska gränser suddas ut. Dagens modell med beslut i fyra separata styrelser gör att utvecklingsarbetet hämmas.
För att dra nytta av den snabba tekniska utvecklingen behöver därför organisationen förändras. I förlängningen ser parterna dessutom möjligheter till kostnadsbesparing argenom minskad administration.

Utredning uppstartad
Utredningen ska besvara frågan hur verksamheten inom virkesmätning och – redovisning ska organiseras för att bäst möta framtida behov och därigenom bidra till en effektiv virkesmarknad. Den ska även lämna förslag på process för att ta oss från dagens arbetssätt fram till att
den föreslagna organisation en träder ikraft.

Utredningen utförs av en arbetsgrupp bestående av, Kristian Areskog, Bengt Algotsson och Per-Arne Nordholts. Denna sammansättning
Säkerställer att kompetens från olika geografiska marknader och
branschkategori (partstillhörighet) är representerade.
Utredningen ska redovisas till beställarna den 1 februari 2018.