Insamling vägdata

Vägdatabas

För skogsbilvägnätet i Sverige finns all vägdata samlat i en särskild skoglig vägdatabas som heter SNVDB. Denna vägdatabas hämtar grunddata från den nationella vägdatabasen NVDB. NVDB ägs och administreras av Vägverket. SNVDB ägs och administreras av SDC (Skogsnäringens IT-företag)

Insamling och ajourhållning av vägdata för skogsbilvägar

Det ligger på väghållarens ansvar att se till att uppgifter om ny- eller tillbyggd skogsbilväg rapporteras in för att uppdatera den Skogliga Nationella Vägdatabasen (SNVDB).

Skogsnäringen inom VMF Syds verksamhetsområde har genom SVDB Syd (som är en integrerad del av VMF Syd) gett föreningen uppdraget att bistå med ajuorhållningen av databaserna för den del som omfattar skogsbilvägnätet inom södra Sverige.

Vägverket har dessutom genom avtal uppdragit åt VMF Syd att kvalitetssäkra och sammanställa skoglig vägdata för att sedan leverera detta i ett lämpligt dataformat till Vägverket som därefter lägger in uppdateringen i den Nationella Vägdatabasen NVDB. Från NVDB uppdateras sedan fortlöpande den Skogliga Nationella Vägdabasen SNVDB.

Anmälningar om uppdaterad vägdata eller felaktig uppgifter i vägdatabasen för skogsbilvägar anmäls via PDF:en (upp till höger) och skickas till snvdb@vmfsyd.se (bifoga även karta och ange vägens koordinater).